user PRIJAVA

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2

Predstavitve

Video predstavitve aktualnih vsebin s področja javnega naročanja

Obvestilo o koncu epidemije

Vlada Republike Slovenije je 19. 10. 2020 z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s 16. 6. 2021 pa se je le-ta iztekla. Preklic epidemije ni potreben, saj razglasitev preneha z iztekom veljavnosti odloka(ov).

Nekateri ukrepi za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju javnega naročanja po preklicu epidemije še ostajajo v veljavi do 31. 12. 2021 in so povzeti v nadaljevanju:

  • dvig mejnih vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju (od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj (brez davka na dodano vrednost)), podlaga: 90. člen ZIUZEOP (PKP1) in 5. člen ZZUOOP (PKP5)
  • možnost izvedbe NMV za splošno področje za gradnje do 1 mio EUR, podlaga: 38. člen ZIUOOPE (PKP3) in 3. člen ZDUOP (PKP8)
  • prepuščena samostojna izvedba postopkov lokalnim skupnostim, podlaga: 90. člen ZIUZEOP (PKP1) in 2. člen ZDUOP (PKP8)
  • dovoljen popravni mehanizem pri davkih in prispevkih ter neoddanih t.im. REK obrazcih, podlaga: 38. člen ZIUOOPE (PKP3) in 3. člen ZDUOP (PKP8)
  • naročanje slovenskih živil za javne zavode do EU mejnih vrednosti, podlaga: 75. člen ZIUZEOP (PKP1) in 113. člen ZZUOOP (PKP5)
  • upoštevanje EK smernic pri izvedbi pomembnih investicij, podlaga: 11. člen IZOOPIZG

Obvestilo o razglašeni epidemiji

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 190/20) razglasila epidemijo za 30 dni, pri čemer ta odlok začne veljati z dnem 18. 12. 2020.

S tem je za to obdobje ponovno podana tudi pravna podlaga za uporabo 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da se ZJN-3 ne uporablja za javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. Razglasitev epidemije na uporabo drugih določb zakona neposredno ne vpliva, vsa obvestila na tej spletni strani so še vedno aktualna in se sproti posodabljajo

Obvestila v zvezi z informacijami o javnem naročanju v povezavi z virusom SARS-CoV-2

Tudi v razmerah razglašene epidemije in spremenjenega načina poslovanja se telefonsko svetovanje, ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje na telefonski številki 01 478 1688, izvaja nemoteno, kot do sedaj. Morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih naročil lahko zastavite tudi preko spletne aplikacije help deska na spletni povezavi https://ejn.gov.si/direktorat/pomoc-uporabnikom.html  ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. Na zastavljeno vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem času na zapisani elektronski naslov oziroma vas kontaktirali po telefonu na zapisano telefonsko številko.
Za pridobitev nujnih informacij oziroma svetovanje za izvedbo nujnih naročil v zvezi s virusom SARS-CoV-2, ki jih ni bilo mogoče pridobiti na tej spletni strani, pa je na voljo telefonska številka: 01 478 18 80.
Dodajamo tudi, da tudi v predmetih razmerah določila ZJN-3 v celoti veljajo, pri čemer ZJN-3 vključuje določene izjeme oziroma situacije, v primeru katerih izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma se lahko za oddajo uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek. V 27. členu ZJN-3 so tako določene izjeme, za katere se zakon ne uporablja, na primer tudi izjema iz 8. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. 46. člen ZJN-3, ki opredeljuje postopek pogajanj brez predhodne objave, pa med drugim določa tudi, da se le-ta lahko uporabi za javna naročila blaga, storitev ali gradenj, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati.

Smernice Evropske komisije v zvezi z javnim naročanjem v izrednih razmerah

Dne 1. 4. 2020 so bile v Uradnem glasilu Evropske unije objavljene Smernice Evropske komisije o uporabi okvira za javno naročanje v izrednih razmerah zaradi krize v zvezi z boleznijo COVID-19 (OJ C 108I, 1.4.2020), ki vam bodo v pomoč pri izvajanju nujnih javnih naročil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

Izvedba postopka javnega naročila iz razloga nujnosti

Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi s SARS-CoV-2 in s tem morebitni potrebi po nujnem in takojšnjem ukrepanju v zvezi z realizacijo naročil, želimo opozoriti na možnosti, ki jih za takšne primere daje Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).
 
ZJN-3 določa, da morajo naročniki dobavitelje blaga in izvajalce storitev ali gradenj praviloma izbrati v postopku javnega naročanja. Ne glede na omenjeni temeljni princip, ki velja v zvezi z javnim naročanjem pa ZJN-3 omogoča tudi možnost uporabe izjem in blažjih režimov oddaje naročil (kot npr. socialne in druge posebne storitve), pod posebnimi pogoji pa tudi uporabo manj transparentnih postopkov javnega naročanja.
 
Kadar gre za nujne primere, želimo opozoriti na določbo ZJN-3, ki v č) točki prvega odstavka 46. člena določa, da se lahko, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati, naročilo odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Okoliščine, s katerimi se utemelji skrajna nujnost, nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku.
 
Gre za hiter in poenostavljen postopek, za katerega je naročnik dolžan objaviti prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost na portalu javnih naročil in, če je to primerno, v Uradnem listu Evropske unije in sicer isti dan, kot naročnik posreduje ponudniku odločitev o oddaji naročila. Roki za oddajo ponudb niso predpisani z zakonom. Prav tako v primeru nujnosti naročnikom, ki izvajajo postopek s pogajanji brez predhodne objave obdobja mirovanja ni potrebno upoštevati. Navedeno pomeni, da se lahko pogodba o izvedbi podpiše oziroma sklene še isti dan, kot je poslana odločitev o oddaji in objavljeno obvestilo na portalu. Naročnik lahko v tem primeru tudi zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev le z izjavo, naročniku pa ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. Naročnik mora pri tem imeti pred začetkom postopka dokumentiran vir in obseg financiranja za naročilo ter paziti, da povabi k oddaji ponudbe ponudnika, za katerega ne obstajajo omejitve poslovanja v skladu s 35. členom Zakona o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo). Vzorec izjave/predračuna ponudnika je dosegljiv tu.
 
Poleg omenjenega postopka pa ZJN-3 v 27. členu določa tudi izjeme od uporabe pravil javnega naročanja, kjer med drugim zakona ni treba uporabiti za javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.

Priporočilo naročnikom v zvezi z ne-nujnimi javnimi naročili

Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in pogosto trenutno objektivno nezmožnostjo potencialnih ponudnikov po pripravi ponudb, naročnikom svetujemo, da pri javnih naročilih, ki so že objavljena na portalu javnih naročil, pa njihova oddaja v tem trenutku ni nujna, podaljšajo rok za oddajo oziroma odpiranje ponudb, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. V primeru podaljšanja roka za oddajo oziroma odpiranje ponudb, mora naročnik le-to opraviti tako na portalu javnih naročil s pripravo in objavo standardnega obrazca EU-14 kot v sistemu za elektronsko oddajo ponudb. V primeru, da naročnik za oddajo ponudb uporablja sistem za elektronsko oddajo ponudb - eJN, le-to opravi z izbiro akcije »Spremeni javno naročilo« pri konkretnem javnem naročilu v zavihku »Javna naročila«. Primerno je, da naročnik poleg roka za oddajo oziroma odpiranje ponudb ustrezno podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Menimo, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje nenujnih javnih naročil podaljša za ustrezno obdobje, vsaj za obdobje treh tednov, pri čemer lahko seveda, glede na stanje razmer ob (novem) roku za oddajo oziroma odpiranje ponudb, le-tega ponovno podaljša, če za to (še vedno) obstaja potreba.

V kolikor pa naročnik smatra, da oddaja že objavljenega javnega naročila na portalu javnih naročil v tem trenutku sploh ni potrebna, ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 9/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) možnost, da do roka za oddajo ponudb javno naročilo ustavi. V tem primeru na portalu javnih naročil objavi sklep o ustavitvi javnega naročila ter po pravnomočnosti le-tega na portalu javnih naročil pripravi in objavi še obvestilo o oddaji naročila, v katerem v Oddelku V označi, da naročilo ni bilo oddano iz drugih razlogov. Javno naročilo pa mora seveda ustaviti tudi v sistemu za elektronsko oddajo ponudb.

Za javna naročila, pri katerih je rok za oddajo ponudb že potekel in je naročnik v fazi preverjanja ponudb, pa priporočamo tudi, da naročnik, v kolikor je ponudnika/e pozval k dopolnitvi/pojasnitvi/spremembi ponudbe, ustrezno podaljša tudi ta rok in tako ponudnikom zagotovi dovolj časa za pripravo odgovora.