user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Kompetenčni model

Akademija javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Priročnik za presojo kompetenc na področju javnega naročanja (t.i. kompetenčni model), katerega rdeča nit je razvoj kompetenc pri posameznikih, ki pri naročnikih izvajajo, sodelujejo oziroma odločajo v postopkih javnih naročil.

Priročnik sledi evropskemu kompetenčnemu modelu na področju javnega naročanja, ki ga je razvila Evropska komisija (ProcurecompEU European Competency Framework for Public Procurement Professionals) in je prilagojen razmeram na slovenskem trgu javnih naročil.

Priročnik vsebuje tudi temeljne in delovne specifične kompetence, ki jih je že v letu 2019 v sklopu priprav kompetenčnega modela za zaposlene v državni upravi z namenom dviga usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi preko nadgradnje sistema upravljanja s kadri in usposabljanji v okviru projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Informacije o vzpostavitvi kompetenčnega modela za zaposlene v državni upravi in priročnik za presojanje in razvoj kompetenc so dostopni tukaj.

Predstavitev kompetenčnega modela na področju javnega naročanja in programa usposabljanj


Za presojo kompetenc, značilnih za izvedbo posamezne faze javnega naročila lahko posameznik uporabi orodje za samoocenjevanje. Uporabi se lahko pripravljen Vprašalnik, ki se ga uvozi na spletni strani https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/login ali orodje v Excel datoteki.

Posameznik, ki je v organizaciji odgovoren za sestavo in analizo rezultatov posameznih samoocen za ugotovitev morebitnih vrzeli v kompetencah na ravni posameznika, profila delovnega mesta oziroma organizacije, lahko za analizo uporabi dokument.

Navodila za izpolnjevanje so dostopna Tukaj.

Vse datoteke se nahajajo Tukaj.