user PRIJAVA

Zeleno JN

Uredba o zelenem javnem naročanju

 

Uredba o zelenem javnem naročanju je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2017 in je začela veljati 1. januarja 2018. 9. novembra 2019 se je začela uporabljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2019, 23.7.2021 pa je bila v Uradnem listu RS št. 121/21 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki velja od 7. 8. 2021.

V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 22 predmetov javnega naročanja. Uredba ne določa več obveznih okoljskih zahtev, kot jih je poznala predhodna ureditev, temveč v 6. členu določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja za predmete iz 4. člena uredbe. V skladu z 8. členom uredbe pa so pripravljeni tudi novi primeri okoljskih zahtev in meril, ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe in so dostopni na tej spletni strani. Čeprav so ti primeri okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naročanje po vsebini na več mestih podobni temeljnim in dodatnim okoljskim zahtevam iz predhodne ureditve, so novi primeri posodobljeni, dopolnjeni za nove, dodane predmete zelenega javnega naročanja, bolj fleksibilni in niso zavezujoči, naročnikom pa dajejo več možnosti izbire, na kakšen način doseči zahtevan cilj pri posamezen predmetu.

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo o ZeJN.

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (živila)

Odgovori na vprašanja in predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (pohištvo, tekstilni izdelki, hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroje, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, televizorji, pisarniški papir in higienski papirnati izdelki, čistila, storitev čiščenja in storitev pranja perila ter elektronska pisarniška oprema)

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (električna energija, grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode, sanitarne armature, oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, stenske plošče, električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih in vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje)

Predstavitev predmeta Električna energija

Predstavitev predmeta Grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

Predstavitev predmeta Sanitarne armature

Predstavitev predmeta Oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

Predstavitev predmeta Stenske plošče

Predstavitev predmeta Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Predstavitev predmeta Vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

Predstavitev predmeta Projektiranje in izvedba gradnje cest

Predstavitev predmeta Cestna razsvetljava in prometna signalizacija

Predstavitev predmeta Pnevmatike

 

Primeri okoljskih zahtev in meril po posameznem predmetu so objavljeni in dostopni s klikom na posamezen predmet zelenega javnega naročanja:

Enotna kontaktna točka za zagotavljanje strokovne pomoči

Z namenom zagotavljanja enostavnejše in kvalitetnejše strokovne pomoči glede vprašanj s področja zelenega javnega naročanja je naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja v skladu s 3. točko sklepa Vlade republike Slovenije, št. 00714-24/2016/10 z dne 14. 9. 2017 zagotovljen enotni kontaktni elektronski naslov:

                                                                                                              zejn.mope@gov.si

Koristne informacije in priročniki o zelenem javnem naročanju Evropske komisije

 

PRIPOMOČEK ZA PRIPRAVO POROČILA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo tabelo kot pripomoček, ki je lahko naročnikom v pomoč pri pripravi poročila iz drugega odstavka 58.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami). Tabela je na voljo tukaj.

 

SPLETNI ISKALNIK CERTIFIKATOV ZA ZAŠČITENE PROIZVODE – EVIDENCA SHEM KAKOVOSTI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani objavilo spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo

»izbrana kakovost«.

Spletni iskalnik certifikatov - Evidenca shem kakovosti je namenjena lažjemu preverjanju verodostojnosti certifikatov, ki so jih pridelovalcem, predelovalcem in njihovim skupinam za

sheme zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, označba višje kakovosti in označba »izbrana kakovost, izdali certifikacijski organi:

  • Bureau Veritas d.o.o., Linhartova 49a, 1000 LJUBLJANA
  • Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
  • Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, 2311 Hoče

Certifikacijski organi v Evidenco shem kakovosti sprotno vnašajo nove oziroma posodobljene certifikate (npr. po preteku veljavnosti, pri spremembah podatkov o nosilcih, članih skupin,

proizvodih) in s tem šele polnijo bazo certifikatov, zato Evidenca še ne vsebuje vseh veljavnih certifikatov. Ti so zato še vedno objavljeni na dveh spletnih mestih:

- v Evidenci shem kakovosti https://storitve-mkgp.gov.si/esk-zunanji/#/dashboard

in

- https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-inprehrano/o-ministrstvu/seznami-certificiranih-proizvajalcev/.

Predlaga se, da se posamezne certifikate najprej poišče v Evidenci shem kakovosti, v kolikor certifikat v Evidenci shem kakovosti še ni vpisan, naj se preveri med certifikati v pdf. obliki, objavljenimi na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-zakmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/o-ministrstvu/seznami-certificiranih-proizvajalcev/. Ta stran se bo posodabljala zgolj na način, da se bodo na njej črtali certifikati, ki jih bodo certifikacijski organi že vnesli v Evidenco shem kakovosti. Sčasoma bodo tako vsi certifikati vneseni v Evidenco shem kakovosti, zato se v pdf. obliki ne bodo več objavljali.

Spletni iskalnik Evidenca shem kakovosti trenutno omogoča iskanje certifikatov po:

- številki certifikata,

- nazivu oziroma imenu in priimku nosilca certifikata oziroma člana skupine,

- vrsti sheme kakovosti in

- proizvodih.

S klikom na »prenesi certifikat« je možen tudi izpis certifikatov in prilog.

OKOLJSKO OZNAČEVANJE IN KEMIKALIJE

Javnim naročnikom v pomoč pri pripravi zelenih javnih naročil ter ponudnikom pri razumevanju zahtev javnih naročil z vidika okoljskega označevanja  in kemikalij sta brošuri, ki sta pripravljeni v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE: brošura Okoljsko označevanje in brošura Kemikalije. V brošurah so tudi uporabne povezave, ki vodijo uporabnika do dodatnih informacij o obeh vsebinah.

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Evropska komisija pripravila Priročnik za zeleno javno naročanje (GPP Training Toolkit), ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske kriterije za več skupin izdelkov in storitev. Evropski okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje so dostopni na http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.

Evropska komisija je vzpostavila tudi t.i. GPP Helpdesk, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo relevantne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje.

Kontaktni podatki za GPP Helpdesk

e-pošta:

 gpp@biois.com

telefon:

+ 331 53 90 11 75

naslov:

GPP Helpdesk
c/o BIO Intelligence Service
20-22 Villa Deshayes
75014 Paris, France

Arhiv stališč ministrstva glede zelenih javnih naročil, na podlagi predhodne ureditve:

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – označevanje nevarnih kemikalij (7. 7. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – dokazila pri zelenem javnem naročanju čistil (20. 2. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – predložitev lastne izjave v postopku javnega naročanja, dokazil pa pri izvedbi naročila (23. 10. 2012)

Stališče – tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – naročanje živil iz shem kakovosti (23. 10. 2012)

Informacije o razpisih, ki jih Evropska komisija objavlja za spodbujanje eko inovacij, je mogoče najti na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm.

Povezave na sorodne strani