user PRIJAVA

Veljavni predpisi

Slovenski predpisi in

Evropski predpisiKazalo:

I. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in njegovi podzakonski akti

II. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) in njegovi podzakonski akti

III. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in njegovi podzakonski akti

IV. Drugi akti

 

I. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in njegovi podzakonski akti

ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS in  28/2023)

ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) - neuraden angleški prevod

ZJN-3A (Uradni list RS, št. 14/18)

ZJN-3A (Uradni list RS, št. 14/18) - neuraden angleški prevod

ZJN-3B (Uradni list RS, št. 121/21)

ZJN-3C (Uradni list RS, št. 10/22)

ZJN-3D (Uradni list RS, št. 28/23)

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16)

Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16)

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št.71/23)

Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/16)

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)II. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) in njegovi podzakonski akti

ZJNPOV (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I in 52/16)

Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13, 71/16 in 31/17)

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 57/13, 3/15 in 71/16)


III. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in njegovi podzakonski akti

ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)

ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) - neuraden angleški prevod

ZPVPJN-C (Uradni list RS, št. 72/19) – neuraden angleški prevod

Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12, 99/13, 99/13 in 78/18)

Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Uradni list RS, št. 32/2019)


IV. Drugi akti

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22)

Sklep Vlade RS glede objavljanja postopkov zbiranja ponudb z dne 2. 4. 2009

Sklep Vlade RS o Strokovnih izhodiščih za učinkovito in gospodarno vodenje in izvajanje investicij v javnem sektorju z dne 8. 5. 2014

Sklep Vlade Republike Slovenije o oddaji javnih naročil na elektronski dražbi z dne 4. 12. 2014

Sklep Vlade Republike Slovenije o oddaji javnih naročil na elektronski dražbi z dne 23.3.2017

 

Evropski predpisi

Kazalo:

I. Javno naročanje na splošnem, infrastrukturnem ter obrambnem in varnostnem področju

II. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

III. Spremembe mejnih vrednosti

IV. Standardni obrazci za objave

V. Enotni besednjak javnih naročil (CPV)

VI. Seznam naročnikov

VII. Drugi akti s področja javnih naročil

VIII. Mednarodni sporazumi

IX. Drugi splošni akti, povezani z urejanjem javnih naročil

I. Javno naročanje na splošnem, infrastrukturnem ter obrambnem in varnostnem področju          

II. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

III. Spremembe mejnih vrednosti

IV. Standardni obrazci za objave

V. Enotni besednjak javnih naročil (CPV)

VI. Naročniki in presoja zavezanosti k pravilom javnega naročanja

VII. Drugi akti s področja javnih naročil

VIII. Mednarodni sporazumi

  • Agreement on Government Procurement (GPA) 

IX. Drugi splošni akti, povezani z urejanjem javnih naročil