user PRIJAVA

Smernice in priporočila

Kazalo:

I. Smernice
Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev
Smernice za javno naročanje gradenj
Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev
Smernice za javno naročanje storitev čiščenja
Obvestilo (EK) o orodjih za boj proti nedovoljenemu dogovarjanju pri javnem naročanju
Priročnik Integriteta pri javnem naročanju

 

II. Priporočila
Priporočila za javno naročanje živil
Priporočila za upoštevanje socialnih in družbenih vidikov pri javnem naročanju
Priporočila za uporabo finančnih zavarovanj pri javnem naročanju
Priporočila Pošte Slovenije za pravilno naslavljanje pošiljk
Priporočila za javno naročanje storitev čiščenjaSMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV, Izdaja 1.0, junij 2016

Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS), Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS), DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo.
Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), in opredeljujejo postopke naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev, tj. storitev, ki jih opravljajo pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji na področju graditve objektov in širše.

Poseben poudarek smernic je opredelitev nabora meril za oddajo javnega naročila, kar je skladno z zahtevo ZJN-3, da »za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila«.

Za vsako fazo investicijskega projekta morata tako naročnik kot investitor sprejeti odločitev o njeni izvedbi, načinu oz. postopku izvedbe, časovnem in finančnem okvirju ter izvajalcih. Če se investitor odloči, da določene faze investicijskega projekta ne izvede z lastnimi kadrovskimi viri, mora uporabiti mehanizem javnega naročanja in pri tem upoštevati veljavno zakonodajo ter dobro prakso na tem področju. Pri javnem naročanju arhitekturnih in inženirskih storitev na področju graditve objektov je dobra praksa še posebej pomembna, saj pozitivni in negativni učinki izbire izvajalca arhitekturnih in inženirskih storitev multiplikativno vplivajo na stroške gradnje, še bistveno bolj pa na stroške obratovanja in vzdrževanja ter končne razgradnje objekta.

Smernice so orodje, ki ga pripravljavci smernic priporočajo naročnikom za uporabo in ki daje primerne ter z ZJN-3 usklajene usmeritve, kako naj postopek javnega naročila za izbiro izvajalca arhitekturnih in inženirskih storitev praviloma poteka. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje konkretnemu predmetu javnega naročila s pomočjo izbire postopkov, pogojev in meril, ki so najbolj ustrezni za konkreten primer in razmere na trgu ter omogočajo ponujanje velikim, srednje velikim in majhnim ponudnikom.

Excel pripomoček za ocenjevanje ponudb v skladu s Smernico za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev.
Vsi posamezni zavihki so trenutno zaklenjeni na način, da so dostopna le vnosna polja, kar poenostavlja uporabo pripomočka. Za namen kontrole posameznih izračunov ali morebitnih sprememb (npr. vpeljava dodatnih meril, možnost vnosa večjega števila ponudnikov, večjega števila dodatnih referenc, ...) je potrebno odstraniti zaščito posameznih zavihkov s kodo SJNAIS.

 

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ, Izdaja 1.2, marec 2023

Smernice za javno naročanje gradenj (nova izdaja) je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki prihajajo tako iz državnih organov kot raznih združenj in organizacij.

Prva izdaja teh smernic je bila objavljena decembra 2017, v letu 2018 so bile smernice prvič posodobljene. V letu 2023 pa so se zaradi sprememb zakonodaje na področju gradenj in potrebe po uskladitvi smernic z njimi, predvsem v okviru uskladitve z aktualno terminologijo in pogoji za opravljanje dejavnosti smernice ponovno posodobile.

Smernice z namenom zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter učinkovitega izvajanje javnih naročil gradenj, podajajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili. Temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in so orodje, ki ga njihovi pripravljavci priporočajo naročnikom za uporabo – dajejo primerna ter z ZJN-3 usklajena napotila, usmeritve in predloge, kako naj praviloma poteka postopek javnega naročila za gradnjo.

 

SMERNICE ZA JAVNO INFORMACIJSKIH REŠITEV, Izdaja 1.0, januar 2017

Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem nabavnikov Slovenije in Finančno upravo RS. S temi smernicami se je seznanila tudi Vlada RS (sklep, št.: 38200-11/2016/6 z dne 12.1.2017).

Te smernice predstavljajo priporočilo naročnikom informacijskih rešitev iz javnega sektorja in opredeljujejo priporočene pristope pri pripravi javnih naročil in obravnavajo različna področja naročanja v zvezi z razvojem in vzdrževanjem informacijskih sistemov. Obravnavajo celoten življenjski cikel razvoja informacijskih rešitev v javni upravi in dajejo naročnikom priporočila glede uporabe različnih vrst postopkov, ki jih predpisuje Zakon o javnem naročanju. Hkrati te smernice podpirajo nov izziv Slovenije: postati zelena referenčna država, z njimi pa želimo spodbujati konkurenco med ponudniki tako, da ti medsebojno tekmujejo v kakovosti ponujene rešitve in ceni. Smernice želijo naročnikom ponuditi pomoč v ključni fazi javnega naročila, pri ugotavljanju potreb, pripravi specifikacij, pogojev in meril ter izbiri postopka javnega naročila. Za boljše razumevanje ponujajo tudi primere dobrih praks.
 
 

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE STORITEV ČIŠČENJA, Izdaja 1.0, oktober 2018

Smernice za javno naročanje storitev čiščenja je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Delavsko svetovalnico, Sekcijo čistilcev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije in Sindikatom komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Priprava je temeljila na podlagi predhodne seznanitve s problematiko, strokovnih razprav, ki so bila namenjena iskanju primernih socialnih meril in rešitev za številna opozorila v zvezi z neustreznim izvajanjem tovrstnih storitev v praksi, (pre)nizkih plačil pri izvajanju tovrstnih storitev oziroma neurejenosti razmer na trgu, zaznanih slabih razpisnih dokumentacij oziroma pomanjkljive razpoložljivosti informacij o dobrih praksah v javnem naročanju na tem področju.

Uporaba Smernic za javno naročanje storitev čiščenja bo prispevala hkakovostnejšim pripravam razpisnih dokumentacij s poudarkom na socialnih merilih. Smernice tako naročnikom prikazujejo načine vključevanja in merjenja kakovosti in upoštevanja socialnih vidikov v postopkih javnega naročanja. Kakovost storitev čiščenja določajo tehnične prednosti in strokovna sposobnost, socialni vidiki pa vključujejo spoštovanje delovne in socialne zakonodaje, kolektivnih pogodb ter dobre pogoje za zaposlitev.

Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, njihov cilj pa je opredelitev potreb naročnika tako, da z merili izbere izvajalca, ki je cenovno primeren, njegovo delo pa kakovostno ter pri tem upošteva delovno in socialno zakonodajo. S tem smernice stremijo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, ki temelji na upoštevanju socialnih vidikov pri javnem naročanju, s poudarkom na dostojnem delu. V smernicah so zajeta poglavja za izračun ocenjene vrednosti in izbire postopka javnega naročanja, tehnične specifikacije, pogoji za sodelovanje (usposobljenost gospodarskih subjektov), merila s poudarkom na socialnem javnem naročanju, pogodbena določila ter razlaga glede neobičajno nizke ponudbe. Smernice pragmatično pristopajo k reševanju omenjene problematike, zato vsebujejo nekaj uporabnih primerov, ki so naročnikom lahko v veliko pomoč pri dilemah in zasledovanju določb javnonaročniške zakonodaje. Z uporabo smernic se bo zagotovila konkurenca, kakovost, upoštevanje socialnih vidikov ter enakopravna obravnava ponudnikov in učinkovito izvajanje javnih naročil storitev čiščenja.

OBVESTILO (EK) O ORODJIH ZA BOJ PROTI NEDOVOLJENEMU DOGOVARJANJU PRI JAVNEM NAROČANJU IN O SMERNICAH ZA UPORABO S TEM POVEZANIH RAZLOGOV ZA IZKLJUČITE

 

Evropska komisija je pripravila Obvestilo (EK) o orodjih za boj proti nedovoljenemu dogovarjanju pri javnem naročanju in o smernicah za uporabo s tem povezanih razlogov za izključitev 2021/C 91/01 (v nadaljevanju: Obvestilo).

Vsebina Obvestila med drugim pojasnjuje:

  • pravne določbe, ki se uporabljajo, in njihovo dosedanje izvajanje;
  • področje uporabe razloga za izključitev, ki se nanaša na nedovoljeno dogovarjanje: vključitev usklajenih ravnanj in povezava z razlogom za izključitev zaradi hujše kršitve poklicnih pravil;
  • pristojnosti javnih naročnikov, da uporabijo razlog za izključitev: široko polje proste presoje in omejitve njihove diskrecijske pravice;
  • pojem „dovolj verjetni indici“: dejstva, ki jih je mogoče šteti za indice, kaj so indici v primerjavi z dokazi ter kako obravnavati prijavitelje za prizanesljivost;
  • povezane družbe, ki sodelujejo v istem postopku oddaje javnega naročila: pravica gospodarskih subjektov, za katere morda obstaja sum nedovoljenega dogovarjanja, da dokažejo svojo neodvisnost pri oddaji ponudbe;
  • itd.

Več si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021XC0318(01).

 

PRIROČNIK INTEGRITETA PRI JAVNEM NAROČANJU, januar 2019

Priročnik Integriteta pri javnem naročanju je izdalo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s Transparency International Slovenia. Priročnik na pregleden način predstavi ukrepe, ki jih za obvladovanje korupcijskih tveganj in drugih neetičnih ravnanj določa zakonodaja, ter po posameznih fazah/aktivnostih javnega naročila predstavi tveganja in ukrepe za zmanjšanje korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja.

 

PRIPOROČILA ZA JAVNO NAROČANJE ŽIVIL

Spodbujanje lokalno trajnostne oskrbe s hrano je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa prehranske politike, povzet po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike. Ta je usmerjena v zagotavljanje varne hrane v celotni živilski verigi, vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev Republike Slovenije ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju koristno hrano, pridelano in predelano na trajnostni način. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana je tudi ena od prioritet skupne kmetijske politike EU in tudi strateška usmeritev slovenske kmetijske politike v skladu z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«.

V državnem merilu so pomembni porabniki hrane javni zavodi, kot so šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele itd. Ti štejejo za javne naročnike, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja. Čeprav si javni zavodi prizadevajo naročati kakovostno hrano, so živila, ki so predmet dobav, pogosto cenovno ugodna, a lahko sporne kakovosti na račun njene pridelave in predelave ter dolge poti od njive oziroma hleva do krožnika. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravilo Priporočila za javno naročanje živil. Priporočila opredeljujejo možne načine naročanja živil in napotujejo javne naročnike k naročanju sezonskih živil ter uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s čimer se zagotavlja večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo otroci, hkrati pa se povečuje delež lokalne oskrbe. Za posamezne vrste živil določajo tudi konkretna priporočila glede zahtev po kakovosti, način vključevanja teh zahtev v razpisno dokumentacijo in način preverjanja, ali ponudnik v postopku javnega naročanja ter pri dobavah izpolnjuje te zahteve.

 Priporočila so objavljena tukaj.

Ker je uravnotežena prehrana izredno pomembna za zdravje otrok in mladih, je že leta 2008 kakovostne zahteve za posamezne skupine živil, ki ustrezajo načelom zdrave prehrane, pripravilo tudi Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je namenjen predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil.

 

PRIPOROČILA ZA UPOŠTEVANJE SOCIALNIH IN DRUŽBENIH VIDIKOV PRI JAVNEM NAROČANJU

 

Ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in pravil javnega naročanja lahko javni naročniki s premišljenim naročanjem spodbujajo socialno odgovorno javno naročanje (SOJN) – tj. javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami delavcev, socialna vključenost (invalidi, težko zaposljive osebe ipd.), enake možnosti, dostopnost in načrtovanje za vse, trajnostna merila, vključno z vprašanji etične trgovine, spodbujanje malih in srednjih podjetjih, splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb, finančna disciplina.

Evropska komisija je v letu 2010 izdala Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju – Kupujte socialno. Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju – Kupujte socialno. Namen tega priročnika je povečati ozaveščenost naročnikov o mogočih koristih SOJN in predstaviti načine, kako lahko javni naročniki ob omejitvah javnonaročniške zakonodaje pri naročanju upoštevajo socialne vidike. Posredno pa tudi omogočiti učinkovitejše doseganje strateških družbenih ciljev, zagotoviti dodano vrednost pri rabi javnih sredstev in spodbuditi zasebne gospodarske subjekte k družbeno odgovornejšemu poslovanju.

V letu 2021 je Evropska komisija izdala posodobljeno, 2. izdajo Priročnika za upoštevanje družbenih vidikov pri javnem naročanju.


PRIPOROČILA GLEDE UPORABE FINANČNIH ZAVAROVANJ PRI JAVNEM NAROČANJU

Sklep Vlade RS s Priporočili glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU z dne 29. 10. 2013

Vlada Republike Slovenije je dne 30. 10. 2013 sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU. K uporabi priporočil je zavezala ministrstva, njihove organe v sestavi in vladne službe, organom upravljanja in posredniškim telesom je naložila, da od upravičencev zahtevajo, da se priporočila uporabljajo tudi pri projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, ostale javne naročnike pa je pozvala k uporabi priporočil. Ministrstvo za finance je v skladu s tem sklepom Vlade Republike Slovenije pripravilo:

· vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe,

· vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in

· vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje za odpravo napak.


Glede na počasen prenos priporočil v prakso je Vlada Republike Slovenije dne 26. 6. 2014 sprejela še Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16), ki je bila po uveljavitvi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) nadomeščena z novo Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16).


PRIPOROČILA POŠTE SLOVENIJE ZA PRAVILNO NASLAVLJANJE POŠILJK

Pošta Slovenija je pripravila priporočila za oblikovanje navodil ponudnikom za naslavljanje in pošiljanje ponudb v postopkih javnega naročanja, pri čemer pošta opozarja, kaj je potrebno upoštevati, da ponudba do naročnika prispe pravočasno, če je poslana po pošti.


PRIPOROČILA ZA JAVNO NAROČANJE STORITEV ČIŠČENJA

Sindikati in delodajalci, ki na ravni Evropske unije sodelujejo v socialnem dialogu na področju čistilnih storitev, so s finančno podporo Evropske unije pripravili prenovljen priročnik »Izbira najboljše vrednosti – priročnik za zasebne in javne organizacije, ki oddajajo naročila za čistilne storitve«. Priročnik je bil javno objavljen na predstavitvi na evropski konferenci 17. maja 2017 v Bruslju in opredeljuje značilnosti čistilnega sektorja gospodarstva in tveganja, povezana z izbiro ponudnika in kakovostjo storitev čiščenja, ter vključuje priporočila, kako opredeliti potrebe naročnika in kako v postopku javnega naročanja vključiti in meriti kakovost in socialne vidike. V ta namen je pripravljeno tudi posebno orodje za ocenjevanje in razvrstitev ponudbe glede na merila kakovosti.

Priročnik in interaktivno orodje (Excel pripomoček) sta na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Pri oddaji javnega naročila storitev čiščenja pa ne pozabite upoštevati tudi okoljskih zahtev in meril iz uredbe, ki ureja zeleno javno naročanje.

 

SMERNICE EK ZA PRIPRAVLJAVCE JAVNIH NAROČIL

Evropska komisija je v pomoč nacionalnim, regionalnim in lokalnim javnim uslužbencem, ki se ukvarjajo s sredstvi EU za zagotovitev učinkovitih in preglednih postopkov javnih naročil za projekte, ki jih financira EU pripravila Smernice za izvajalce javnih naročil o izogibanju najpogostejšim napakam pri javnih naročilih za projekte, ki so sofinancirani s strani evropskih skladov.

Več informacij je na voljo tudi na spletni strani: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/.