user PRIJAVA

Izvedba postopkov v primerih naravnih nesreč

Obvestilo v zvezi z izvajanjem nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Dne 4. 8. 2023 je bil na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami s sklepom Poveljnika civilne zaščite, št. 843-71/2023-12-DGZR, aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Ob tem pojasnjujemo, da tudi v predmetnih razmerah določila ZJN-3 v celoti veljajo, pri čemer ZJN-3 vključuje določene izjeme oziroma situacije, v primeru katerih izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma se lahko za oddajo uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek.

Dne 30. 8. 2023 je bil sprejet Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, številka: 843-71/2023-12-DGZR, vendar pa se na podlagi IV. točke tega sklepa še naprej izvajajo nujni intervencijski ukrepi na državni in lokalni cestni infrastrukturi, do zagotovitve nujnih varnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture, vendar najdalj do 30. 9. 2023.

V 27. členu ZJN-3 so tako določene izjeme, za katere se zakon ne uporablja, na primer tudi izjema iz 8. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. Za javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, naročniku ni potrebno upoštevati določil ZJN-3. Izjemo pa se lahko uporabi zgolj v primeru, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. Trenutno veljavne mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske Unije.

Naročnik lahko za javna naročila blaga, storitev ali gradenj, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati, uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 46. členom ZJN-3, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek, v primeru katerega obvestila o naročilu oziroma povabila k sodelovanju ni potrebno objaviti na portalu javnih naročil. Pojasnjujemo pa, da č) točka 46. člena ZJN-3 določa, da se lahko postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti izvede zgolj pod pogojem, da naročnik, kadar je to objektivno mogoče, gradnje, blago ali storitve po tem postopku odda le za čas do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po izvedenem transparentnem postopku, ki ga mora za gradnje začeti najpozneje v 90 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, za blago in storitve pa najpozneje v 30 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. Okoliščine, s katerimi se utemelji skrajna nujnost, pa nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku. Posebno tolmačenje, ki smo ga pripravili na Direktoratu za javno naročanje pri odpravi posledic obsežnih poplav je na voljo na spletni strani Direktorata za javno naročanje, pod leto 2023 - Javno naročanje v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode.

Za pridobitev nujnih informacij oziroma svetovanje za izvedbo nujnih naročil v zvezi z odpravo posledic obsežnih poplav, ki jih ni bilo mogoče pridobiti na tej spletni strani, je na voljo telefonska številka: 01 478 18 80.

Pojasnjujemo tudi, da se bo tudi v prihodnjih tednih, kot do sedaj, telefonsko svetovanje, ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje na telefonski številki 01 478 1688, izvajalo nemoteno. Morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih naročil lahko zastavite tudi preko spletne aplikacije help desk ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. Na zastavljeno vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem času na zapisani elektronski naslov oziroma vas kontaktirali po telefonu na zapisano telefonsko številko.