user PRIJAVA

Naloge direktorata

Ključne naloge direktorata:

 • pripravljanje predpisov s področja javnega naročanja,
 • usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom,
 • sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja,
 • priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij,
 • standardizacija tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za tipične vrste javnih naročil in vzpostavitvijo baze tržnih informacij za tipske predmete naročil,
 • združevanje posameznih predmetov javnih naročil v skupna javna naročila in izvajanje postopkov skupnega javnega naročanja,
 • razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja z celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga,
 • priprava mnenj o vprašanjih s področja javnega naročanja in svetovanje naročnikom o pomembnejših javnih naročilih,
 • spremljanje izvajanja določb veljavnih zakonov s področja javnega naročanja in na njuni podlagi izdanih predpisov,
 • skrb za organizacijo in izvedbo strokovnih izobraževanj, zlasti v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za javno upravo,
 • priprava analiz o sistemu javnega naročanja,
 • sodelovanje s tujimi institucijami in strokovnjaki na področju javnega naročanja,
 • skrb za izdajanje in dostopnost strokovne literature,
 • skrb za dostopnost informacij o javnem naročanju v drugih državah,
 • vzpostavitev strokovnega okolja s prenosom dobrih praks iz tujine.

Za potrebe skupnih javnih naročil in naročil po pooblastilu, direktorat:

 • za organe Republike Slovenije izvaja skupno javno naročanje vlade v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in druga naročila, za katera vlada pooblasti Ministrstvo za javno upravo,
 • zbira potrebe organov Republike Slovenije in vladi predlaga v sprejem izvedbo skupnih javnih naročil,
 • izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge organe po pooblastilu,
 • upravlja informacijski sistem, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil.