user PRIJAVA

Navodila in obrazci (ESPD, davki, objave in sporočanje statističnih podatkov)

ESPD

  • O uporabi, pripravi, izpolnjevanju in pregledu ESPD

Na portalu javnih naročil je dostopna aplikacija za pripravo, izpolnjevanje in pregled enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. ESPD je lastna izjava, katere oblika in vsebina je predpisana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7, v postopkih javnega naročanja pa ima vlogo predhodnega dokazila. ESPD izkazuje sposobnost gospodarskega subjekta, da izvede javno naročilo, in nadomešča lastne izjave, ki so se uporabljale pred uveljavitvijo ZJN-3. Uporaba ESPD je obvezna v vseh postopkih javnega naročanja po ZJN-3, razen v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti. ESPD mora pripraviti naročnik, in sicer tako, da označi za konkreten postopek javnega naročanja relevantne razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, ter ga objaviti skupaj s t. i. razpisno dokumentacijo. Tako pripravljen ESPD izpolnijo kandidati, ponudniki, podizvajalci in gospodarski subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje kandidat oziroma ponudnik. Kandidat oziroma ponudnik  mora potrebne ESPD-je (svojega, podizvajalčevega itd). predložiti k prijavi oziroma ponudbi. Več o ESPD, zlasti o načinu priprave, izpolnjevanja in pregleda, najdete v Navodilih za uporabo ESPD in Navodilih za pregled podpisa ESPD v .xml obliki.

Dodatno pojasnilo – Del II, oddelek A in D (skupina ponudnikov in podizvajalci)

Direktorat za javno naročanje je skupaj z Upravno akademijo pripravil izobraževalni vodič za pripravo ESPD s strani naročnika. Izobraževalni vodič predstavlja nadgradnjo Navodil za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in je namenjen zagotavljanju dodatne pomoči naročnikom pri pripravi ESPD. Izobraževalni vodič je razdeljen na sedem delov, pri čemer vsak izmed njih predstavlja pripravo določenega dela ESPD.

1. del: Pričetek priprave ESPD

2. del: Priprava Dela I (Informacije o postopku oddaje javnega naročila in naročniku)

3. del: Priprava Dela III (Razlogi za izključitev)

4. del: Priprava Dela IV (Pogoji za sodelovanje)

5. del: Priprava Dela V (Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov)

6. del: Priprava Dela VI (Sklepne izjave)

7. del: Izvoz ESPD

Objava pogodb in dodakov k pogodbam:

Objave in sporočanje statističnih podatkov: 

Obrazci za preverjanje - davčne obveznosti:

Omejitev poslovanja

S 17. 11. 2020 je v veljavo stopila novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/2020, v nadaljevanju ZIntPK). V povezavi z institutom omejitev poslovanja novi peti odstavek 35. člena navaja, da mora fizična oseba oziroma poslovni subjekt v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja oziroma če javno naročilo ni bilo izvedeno, pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja podati pisno izjavo, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju tudi ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK. Vzorec izjave je dostopen tukaj.  Vzorec izjave naj bo priložen povabilu k oddaji ponudbe, možno pa je izjavo vključiti tudi med druge izjave ponudnika. V vsakem primeru naj bo izpolnjena izjava  pridobljena pred sklenitvijo pogodbe in uvrščena med dokumentacijo naročila.