user PRIJAVA

Navodila in obrazci

ESPD, objava pogodb in dodatkov k pogodbam, objave in sporočanje statističnih podatkov, omejitev poslovanja


ESPD

Na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd je dostopna aplikacija za pripravo, izpolnjevanje in pregled enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. ESPD je lastna izjava, katere oblika in vsebina je predpisana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7, v postopkih javnega naročanja pa ima vlogo predhodnega dokazila. ESPD izkazuje sposobnost gospodarskega subjekta, da izvede javno naročilo, in nadomešča lastne izjave, ki so se uporabljale pred uveljavitvijo ZJN-3. Uporaba ESPD je obvezna v vseh postopkih javnega naročanja po ZJN-3, razen v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti. ESPD mora pripraviti naročnik, in sicer tako, da označi za konkreten postopek javnega naročanja relevantne razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, ter ga objaviti skupaj s t. i. razpisno dokumentacijo. Tako pripravljen ESPD izpolnijo kandidati, ponudniki, podizvajalci in gospodarski subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje kandidat oziroma ponudnik. Kandidat oziroma ponudnik  mora potrebne ESPD-je (svojega, podizvajalčevega itd.) predložiti k prijavi oziroma ponudbi.

Več o ESPD, zlasti o načinu priprave, izpolnjevanja in pregleda:


Vzorci namer po 46. členu ZJN-3

Na podlagi šestega odstavka 46. člena ZJN-3 mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave zagovornikom javnega interesa posredovati namero o izvedbi in obrazložitev razlogov za uvedbo tega postopka, razen pri izvedbi postopka na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena (razlogi skrajne nujnosti).

Za izpolnitev obvestila izberite pravno podlago za izvedbo postopka:


Objava pogodb in dodatkov k pogodbam


Objave in sporočanje statističnih podatkov


PORTAL JAVNIH NAROČIL – Obvestilo o oddaji naročila - točka D.2.6 »Informacije o sredstvih EU« - nabor projektov ali programov, ki jih financira EU

Objavljamo excel datoteko »Projekti ali programi, ki jih financira EU«, ki je prenesena iz Uradnega lista EU in portala javnih naročil, za lažji pregled in vnos v točko D.2.6 »Informacije o sredstvih EU«, polje »Ime projekta ali programa, ki ga financira EU« v obvestila o oddaji naročila (npr. EUe29, npr. EUe30, npr. EUe31) ali prostovoljna obvestila za predhodno transparentnost (npr. EUe25, EUe26, EUe27).


Omejitev poslovanja

S 17. 11. 2020 je v veljavo stopila novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/2020, v nadaljevanju ZIntPK). V povezavi z institutom omejitev poslovanja novi peti odstavek 35. člena navaja, da mora fizična oseba oziroma poslovni subjekt v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja oziroma če javno naročilo ni bilo izvedeno, pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja podati pisno izjavo, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju tudi ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK. Vzorec izjave je dostopen tukaj.  Vzorec izjave naj bo priložen povabilu k oddaji ponudbe, možno pa je izjavo vključiti tudi med druge izjave ponudnika. V vsakem primeru naj bo izpolnjena izjava  pridobljena pred sklenitvijo pogodbe in uvrščena med dokumentacijo naročila.