Splošni pogoji uporabe sistema e-JNA. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo informacijskega portala e-JN in opredeljujejo pravice in dolžnosti uporabnikov. Informacijski sistem je last avtorja, Ministrstva za javno upravo. Avtor in skrbnik v celoti razpolagata z informacijskim sistemom in dajeta uporabnikom na voljo informacijski sistem pod pogoji, določeni v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo sistema ter morebitnimi dogovori, sklenjenimi z uporabniki sistema. Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, ki na kakršenkoli način uporabljajo ta informacijski sistem.
(2) Uporabniki se zavezujejo sistem uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali raba sistema v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba sistema ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz sistema oziroma prepoved uporabe sistema. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.
(3) Informacijski sistem in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z Zakonom o avtorskih pravicah in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine. Informacijski sistem ali njegov del se ne sme uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba informacijskega sistema mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen
(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh informacijskega sistema e-JN (področje Splošni pogoji uporabe), zato se šteje, da so uporabniku, ki uporablja ta sistem ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

ZAVEZANOST K IZJAVLJENIM PODATKOM IN UPORABA PRAVA

3. člen
(1) V primeru, da pravila niso določena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna pravila Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakona o upravnem postopku ter pravila Obligacijskega zakonika.
(2) Komunikacije med strankami v sistemu potekajo elektronsko, izven sistema pa preko telefona, elektronski pošti oziroma osebno na sedežu organa, ki v sistemu nastopa v vlogi naročnika in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo kot bi bile izvedene v pisni obliki.
(3) Vsak uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov, ki jih je vnesel v sistem. Popravki in spremembe podatkov so mogoči samo pod pogoji iz teh splošnih pogojev.


B. POMEN IZRAZOV

4. člen
(1) Posamezni izrazi v splošnih pogojih uporabe sistema e-JN in v informacijskem sistemu e-JN imajo naslednji pomen:
informacijski sistem e-JN je portal ki  predstavlja vstopno točko in hkrati osnovo za povezovanje do vseh modulov operacije elektronskega javnega naročanja. E-procedura formiranja in izvedbe e-javnega naročila zajema vse relevantne podatke v procesu javnega naročila in zagotavlja vse podatke, ki jih naročnik potrebuje za objavo javnega naročila oziroma jih potrebuje ponudnik za kandidiranje na javnem naročilu. Preko spletnega naslova e-jn.gov.si je dostopen vsej zainteresirani javnosti.
• uporabnik je vsak posameznik, ki vstopa in komunicira z informacijskim sistemom e-JN;
• skrbnik informacijskega sistema je Ministrstvo, pristojno za javno upravo, ki skrbi za nemoteno delovanje sistema in dodeljuje pravice uporabnikom;
(2) Sistem osvežuje podatke po principu časa prejema posameznega podatka (podatki, ki časovno prvi prispejo v sistem, so obdelani kot prvi itd.).
(3) Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo morebitni roki, se šteje čas, nastavljen v sistemu.

C. NAČIN UPORABE INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-JN

VSTOP V SISTEM IN IZHOD IZ SISTEMA

5. člen
(1) Vsak uporabnik dostopa do sistema preko varne povezave, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in sistemom je šifrirana. Podatki, ki jih uporabnik odda preko portala, morajo biti digitalno podpisani, zato je uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila obvezna..
(2) Pred prvo prijavo, uporabnik, skrbniku sistema posreduje identifikacijske podatke. Vsak uporabnik se v storitveni del sistema prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki ga je prejel ob prvi prijavi. Geslo, skupaj z uporabniškim imenom, enolično določa uporabnika. Šteje se, da je uporabnik, ki je prijavljen v sistem, ,oseba za katero se izdaja ter da so njegovi podatki, popolni in točni. Kršitev te določbe se sankcionira v skladu z 2. odstavkom 6. člena.
(3) Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosi odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do teh spletnih strani. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik spremeniti svoje geslo ter o tem, če meni, da je zaradi razkritja nastala kakšna škoda obvestiti skrbnika informacijskega sistema.
(4) V primeru, da uporabnik pozabi geslo, mora na naslov ejn@gov.si poslati elektronsko sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek, davčna številka) ter zahtevati spremembo gesla - v sistemu se geslo izbriše, uporabnik pa ob naslednji prijavi določi novo geslo.
(5) Uporabnik zaključi uporabo sistema s pritiskom na ustrezen gumb v brskalniku.

D. UPORABA SISTEMA S STRANI UPORABNIKA

6. člen
(1) Z vstopom v informacijski sistem e-JN se uporabnik obvezuje da ga bo uporabljal na zakonit način. Uporabnik ne sme:
• uporabljati tega sistema za protipravno ravnanje ali vzpodbujanje tretje osebe, da bi storile kaj takega;
• oddati ali prenesti v ta informacijski sistem kakršnokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, obrekovalno, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
• uporabiti ta sistem za lažno predstavljanje;
• pošiljati na ta sistem take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenile, poškodovale ali motile funkcionalnost tega sistema, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do tega sistema;
• na kakršenkoli način v sistem prenesti vsebine, za katere nima pravne osnove.
• spremeniti, poškodovati ali zbrisati katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano v tem sistemu
• namerno motiti oziroma prekinjati normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in tem sistemom;
• se sklicevati na poslovno povezavo ali predstavljati oziroma zastopati katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nima pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
• oddati ali prenesti nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne neželene vsebine;
• oddati vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
• zbirati ali shranjevati osebne podatke o drugih osebah s tega informacijskega sistema.
(2) Zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko skrbnik sistema po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani posameznemu uporabniku brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi uporabnik ne bo več imel pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike. Skrbnik sistema bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

E. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7. člen
(1) Vsi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo brezpogojno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007-UPB1).
(2) Skrbnik sistema pod nobenim pogojem ne bo posredovanih podatkov uporabil brez uporabnikovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen ko to opravičuje namen portala ter v primerih, ki jih določa zakon.
(3) Osebne podatke posredovane pri vpisu ali pozneje, lahko uporabnik kadarkoli preveri, naknadno spremeni ali izbriše v skladu z postopkom opisanim v Navodilih uporabnikom.
(4) Glede podrobnejše ureditve varstva osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe varstva osebnih podatkov na Državnem portalu RS.

F. VIŠJA SILA

8. člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih uporabniki ali skrbniki niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na delovanje informacijskega sistema e-JN.
(2) Skrbnik sistema v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse uporabnike. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na podane podatke, se ti štejejo kot nepodani.
(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

G. NEDELOVANJE SISTEMA ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ SISTEMA

9. člen
(1) Avtor sistema preko skrbnika skrbi za to, da bo sistem deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen informacijski sistem ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju sistema, tako v strojni kot tudi v programski opremi. V primeru izpada sistema bo skrbnik informacijskega sistema poskrbel za čim krajši izpad sistema in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje sistema.
(2) Avtor in skrbnik sistema odgovarjata za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost, ki bi imela za posledico nedelovanje sistema, skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Avtor sistema oz. lastnik in skrbnik ne prevzemata odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe informacijskega sistema.
(4) Skrbnik informacijskega sistema vzdržuje sistem. Zaradi odprave napak in vzdrževanja sistema je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedene v času, ko se storitve informacijskega sistema ne bodo izvajale (praviloma ob nedelavnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni vsaj dva dni pred prekinitvijo.

H. KONČNE DOLOČBE

10. člen
(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh. Vsakokratna sprememba splošnih pogoje začne veljati 10 dni po njihovi objavi.
(2) Informacijski sistem e-JN je last avtorja Ministrstva za javno upravo. Avtor sistema ne preverja vnesenih podatkov - sistem je avtomatiziran, zato v nobenem primeru nima vpliva na ravnanja posameznih uporabnikov sistema, niti ne odgovarjata za podatke, ki jih vnese uporabnik.
 (3) Uporabniki sistema bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega sistema rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe sistema odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.