user PRIJAVA

Obvestila

Obvestila

Ustavno sodišče - zadržanje izvajanja dela 67.a člena in dela 75. člena ZJN-3

Obveščamo vas, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: US RS) v postopku za preizkus pobude družbe KPL, d.o.o., Ljubljana, in dveh drugih so-pobudnikov za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izdalo sklep št. U-I-180/19-17 z dne 7.11.2019, s katerim je odločilo o predlogu za začasno zadržanje.  

US RS je do končne odločitve odločilo, da se začasno zadrži izvajanje naslednjih dveh določb:

  • točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena (preverjanje in razvezni pogoj v primeru delovno intenzivnih storitev),
  • točka b) četrtega odstavka 75. člena (razlogi za izključitev).

Pri tem je US RS določilo, da se glede razloga za izključitev v postopku izbire izvajalca (točka b) četrtega odstavka 75. člena) ta določba še naprej uporablja, začasno zadržanje pa se izvaja na ta način, da ta razlog izključitve še vedno velja, vendar se ponudnikom dopusti popravni mehanizem, kot je ta mogoč v primeru pravnomočne sodbe za kazniva dejanja in v primeru neobveznih razlogov za izključitev (kot npr. stečaj).

Pri izvajanju točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena (preverjanje in razvezni pogoj v primeru delovno intenzivnih storitev) US RS ni dovolilo popravnega mehanizma, kar pomeni, da se ta točka ne sme izvajati oziroma povedano drugače, v času izvajanja pogodbe pri delovno intenzivnih pogodbah se ta ne razveže zaradi morebiti storjenih dveh prekrškov s področja dela in zaposlovanja, naročniki pa tega dela tudi ne preverjajo več.

Z vidika izvajanja postopkov za izbiro izvajalca tako za naročnike ta sklep sodišča pomeni le to razliko, da morajo ponudnikom v primeru dveh kršitev s področja dela in zaposlovanja dovoliti popravni mehanizem. V primeru izvajanja pogodb in obveznem polletnem preverjanju teh pogodb pa je razlika v tem, da naročniki preverjajo le dve okoliščini (to je uvrstitev na t.im. črno listo in neplačane davke in prispevke), tretje (to so t.im. prekrški) pa do končne odločitve US RS ne preverjajo več in prav tako ti več niso razlog za razvezo.

Opozarjamo, da zgoraj navedeno dejstvo velja tudi za že sklenjene pogodbe in postopke javnega naročanja v teku.

Direktorat za javno naročanje bo podrobnejše pojasnilo zadevne materije in vprašanj povezanih z zgoraj navedenimi novimi okoliščinami (e-dosje, pogodbena določila, postopki v teku ipd.) pripravil in objavil v kratkem.