user PRIJAVA

Izobraževanja

AKTUALNO

Predstavitev določil novele Zakona o javnem naročanju ZJN-3B (brezplačno)

https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=3d12576d-0e04-ec11-9c6f-005056818ee6&Tag=459

Predstavitev izvajanja dinamičnega nabavnega sistema v informacijskem sistemu e-JN (brezplačno)

https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=a1afbfe0-0904-ec11-9c6f-005056818ee6&Tag=459

______________________________________________________________________________________________________

Spletna delavnica - izdelava kompetenčnega modela in programa usposabljanj za strokovnjake na področju javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je v sodelovanju z Evropsko komisijo v četrtek, 23. 07. 2020, organiziralo spletno delavnico v zvezi z izdelavo kompetenčnega modela in programa usposabljanj za strokovnjake na področju javnega naročanja. Namen delavnice je bil predstavitev Evropskega okvirja kompetenc za strokovnjake na področju javnega naročanja - ProcurCompEU ter razvoja slovenskega kompetenčnega modela, orodja za samoocenjevanje ravni kompetenc in programa usposabljanj.

Posnetek predstavitve je dostopen tukaj.

Predstavitev ProcurCompEU v angleškem jeziku je dostopen tukaj.

Neuradni slovenski prevod predstavitve ProcurCompEU je dostopen tukaj.

Predstavitev razvoja slovenskega kompetenčnega modela, orodja za samoocenjevanje ravni kompetenc in programa usposabljanj je dostopna tukaj.

Delavnica z OECD

v okviru projekta pregleda sistema javnih naročil bo novembra 2019 sledil tretji obisk OECD v Sloveniji.

Na MJU si želimo k projektu in soustvarjanju rešitev in sprememb pritegniti širši krog zainteresiranih oseb. Skupaj z OECD bomo tako na delavnici, ki bo potekala 18. novembra 2019 z interaktivnim sodelovanjem čim več deležnikov soustvarjali spremembe in ukrepe za izboljšanje sistema javnega naročanja in krepitev zaupanja med različnimi institucijami.

Delavnica bo potekala v prostorih ABC Hub - Letališka 3, BTC City Ljubljana, spodnja etaža Emporiuma, Ljubljana, od 10.00 do 14:00 ure. Delavnico bodo izvajali Piret Tonurist, Jamie Berryhill, Kevin Richman in Matthieu Cahen, prisotni bomo tudi predstavniki Direktorata za javno naročanje.

Prijava na dogodek je mogoča preko spodnjega spletnega obrazca najkasneje do ponedeljka, 11. 11. 2019. Število prostih mest je omejeno.

Akcijski načrt za izboljšanje sistema in profesionalizacije v javnem naročanju

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je z namenom izboljšanja sistema in profesionalizacije v javnem naročanju v Republiki Sloveniji pripravilo Akcijski načrt, ki je dostopen tukaj.

ŽE IZVEDENO

MJU, DJN ponovno po Sloveniji - predstavitev bistvenih vsebinskih in tehničnih novosti sistema javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje je v decembru 2018 začelo z izvajanjem brezplačnih predstavitev novele Zakona o javnem naročanjem ter drugih bistvenih uporabnih vsebin in tehničnih novosti na področju sistema javnega naročanja. Zlasti novela ZJN-3A z vsebinskega vidika naročnikom nalaga bistveno bolj socialno odgovorno ravnanje pri pripravi javnih naročil in pri delovno intenzivnih panogah tudi v času samega izvajanja pogodba. Naročniki morajo namreč pri teh storitvah poleg cene uporabljati dodatna socialna merila, hkrati pa med izvajanjem naročila dvakrat letno preverjati, določene okoliščini, med drugim tudi ali ima izvajalec poravnane vse davke in prispevke oziroma ali mu je bila najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška s področja delovne zakonodaje (npr. plačilo za delo, odmori, počitki, zaposlovanje na črno…). Morebitne ugotovljene kršitve pa v tem primeru predstavljajo razlog za razvezo pogodbe. Razširjen nabor prekrškov na področju dela pa je z novelo zakona postal tudi razlog izključitve v vseh primerih javnega naročanja, ne le pri delovno intenzivnih storitvah.

Predstavniki direktorata gostujejo na več krajih po Sloveniji, v okviru teh predstavitev pa tudi odgovarjajo na najpogostejše dileme in vprašanja iz prakse. Prva izvedba je potekala decembra v Mariboru, druga januarja v Ljubljani, tretja februarja v Kranju, naslednja bo 16. maja 2019 v Novem mestu.

Naročniki so o terminih in lokacijah skupaj z vabilom obveščeni preko Upravne akademije.

 

Seminar o izboljšanju prakse javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo je skupaj z Veleposlaništvom Velike Britanije 27. 3. 2018 v Ljubljani organiziralo enodnevni seminar namenjen izboljšanju prakse javnega naročanja. Dogodek sta otvorila veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji, Sophie Honey in minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, pri predstavitvah in razpravo pa so sodelovali dr. Aris Georgopoulos, docent evropskega in javnega prava Pravne fakultete in vodja raziskovalnega oddelka za obrambo in strateško javno naročanje Univerze v Nothingamu, Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije in mag. Janja Pavšič, svetovalka predsednika Računskega sodišča RS. Dogodek je moderirala mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje.

Dogodek je bil namenjen ozaveščanju o pomembnosti odprtega, učinkovitega, strateškega in pametnega javnega naročanja in je temeljil na izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj priznanih strokovnjakov s področja javnega naročanja v Evropi. V okviru dogodka so sodelujoči naslovili problematiko vključevanja socialno odgovornega ravnanja v javno naročanje, iskali rešitve za dvig konkurenčnosti in ukrepe za povečanje možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij. Sodelujoči so se dotaknili tudi modernizacije, vključno z elektronskim javnim naročanjem, pomemben segment pa je bil namenjen tudi ukrepom za preprečevanje oz. prepoznavanje »bid-rigging«-a in korupcije v postopkih javnega naročanja.

Dogodek sta otvorila Veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji Sophie Honey in Minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju

Na predstavitvi, ki je potekala 6. 12. 2017, so predstavnice Ministrstva za okolje in prostor, ga. Tatjana Orhini Valjavec, ter Direktorata za javno naročanje, mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja in Maja Marinček, predstavile novo ureditev zelenega javnega naročanja, ki na tem področju prinašajo določene novosti, zlasti z vidika poenostavitve zelenega javnega naročanja in omogočanja prilagoditev zahtev naročila okoliščinam posameznega primera. Uredba o zelenem javnem naročanju je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 51/17 in bo začela veljati 1. 1 .2018.

Predstavitvi: (ppt in pdf v priponki)

Predstavitev novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Na predstavitvi, ki je potekala 5. 12. 2017, je predstavnica Direktorata za javno naročanje, mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja predstavila spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, ki na tem področju prinašajo določene novosti, zlasti z vidika večje učinkovitosti javnega naročanja. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravem varstvu v postopkih javnega naročanja je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/17 in je začel veljati 26.11.2017.

Predstavitev: Link

Predstavitev Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Na predstavitvi, ki je potekala 17. 1. 2017, je predstavnica Sektorja za sistem javnega naročanja MJU, Maja Koković predstavila Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, njegovo vlogo in namen v postopku javnega naročanja, cilje, ki si jih z njegovo vzpostavitvijo prizadevajo doseči organi EU in države članice, zasnovo in vsebino ESPD ter z njima povezane določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), zlasti glede razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje. Na predstavitvi je bil v praksi prikazan način priprave ESPD z brezplačno elektronsko storitvijo oziroma aplikacija za eESPD in predstavljen način izpolnjevanja primera ESPD s strani gospodarskega subjekta.

Predstavitev: Link

Brezplačna elektronska storitev in aplikacija za eESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/

Navodila in več informacij o ESPD: https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html

Predstavitev Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

Na predstavitvi, ki je potekala 8.11.2016, sta predstavnika MJU, Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje in mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja ter predstavnik Inženirske zbornice Slovenije, Elvis Štemberger, univ.dipl.inž.el, predstavili bistvene spremembe ZJN-3 v luči rešitev, ki spodbujajo naročanje kakovostnih arhitekturnih in inženirskih storitev ter Smernice za naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Z namenom lažje in učinkovite uporabe meril je naročnikom dano na razpolago tudi dodatno funkcionalno orodje - excellov pripomoček za enostavnejšo oceno ponudb v skladu s smernicami, ki zasleduje klasičen postopek evaluacije prispelih ponudb in je bil v okviru dogodka tudi praktično prikazan.

Gradivo iz predstavitve: Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev - gradivo

Brezplačne predstavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN -3) po Sloveniji

V Ministrstvu za javno upravo smo konec leta 2015 pripravili nov Zakon o javnem naročanju (ZJN - 3), ki ga je Državni zbor sprejel v mesecu novembru, uporabljati pa se je začel 1. aprila 2016. Skladno z večletno prakso, ko ministrstvo brezplačno predstavlja zakonodajne novosti bodočim uporabnikom, so bile tudi novosti, ki jih prinaša nov Zakon o javnem naročanju, predstavljene vsem bodočim uporabnikom po več krajih po Sloveniji.

Predstavitev: ZJN3 Predstavitev

Predstavitev Smernic za javno naročanje gradenj s primeri prakse

Na predstavitvi, ki je potekala 21.6.2017, je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Direkcijo RS za infrastrukturo in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izvedlo brezplačno predstavitev Smernic za javno naročanje gradenj s primeri prakse. Sodelujoči, g. Jože Renar (GZS), mag. Urška Skok Klima (MJU), ga. Tanja Pihlar (MJU), g. Tomaž Willenpart (DRSI), dr. Jerneja Zorko (SSRS) in ga. Mojca Furlan (za GZS), so udeležencem predstavili koncept smernic, z bistvenimi poudarki (ustreznost pogojev za sodelovanje, merila in z njimi povezane prednosti in tveganja, neobičajno nizka ponudba, drobljenje, ocenjena vrednost..), primere in napotke iz prakse, tako za ceste, kot za stavbe ter pojasnili osnove gradbene pogodbe, zlasti z vidika, kako se izogniti sporom ter podali informacije o posameznih pomembnih klavzulah in uravnoteženosti pogodbe.

Gradivo iz predstavitve

Predstavitev prenovljenega portala javnih naročil - PJN

Na dveh predstavitvah, ki sta potekali dne 14. 9. 2017, je predstavnica Sektorja za sistem javnega naročanja MJU, Maja Koković, predstavila prenovljen portal javnih naročil in z njim povezane določbe javnonaročniške zakonodaje, v praksi pa tudi prikazala bistvene funkcionalnosti in prednosti portala, ki so v veliki meri še neizkoriščene. Portal sicer zaradi dodatnih funkcionalnost, ki jih zagotavlja, novih standardiziranih obrazcev za objave in drugačne ureditve posameznih delov postopkov javnega naročanja, prinaša nekoliko spremenjen način objavljanja, hkrati pa omogoča večjo preglednost za naročnike, gospodarske subjekte in zainteresirano javnost.


Predstavitev v pdf