V okviru nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje (informacijski sistem za elektronsko javno naročanje – eJN) je v skladu z devetim do dvanajstim odstavkom 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) vzpostavljen enotni informacijski sistem (aplikacija eDosje), namenjen elektronskem preverjanju kandidatov, ponudnikov, podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje kandidat ali ponudnik, v nekaterih nacionalnih uradnih evidencah. Način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanje aplikacija eDosje, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc ter način zavarovanja osebnih podatkov in določanja pooblaščenost za vpogled ureja Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 39/16).

V aplikaciji eDosje lahko naročnik preveri podatke o gospodarskem subjektu, ki se vodijo v:
–    poslovnem registru,
–    registru transakcijskih računov,
–    evidenci zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti*,
–    evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
–    evidenci prekrškov na področju delovnih razmerij**.

V uradni evidenci insolvenčnih postopkov bo preveritev v aplikaciji eDosje mogoča v kratkem. Zaenkrat ta aplikacija omogoča, da naročnik na podlagi predhodne privolitve gospodarskega subjekta iz slovenskih uradnih evidenc elektronsko pridobi:
–    osnovne poslovne podatke o gospodarskem subjektu (naziv, naslov, davčna številka, matična številka, podatki o zakonitih zastopnikih itd.),
–    podatke o njegovih odprtih transakcijskih računih in morebitnih blokadah le teh ter
–    podatke o izključitvenih razlogih iz drugega odstavka ter a) in b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Za dostop do aplikacije potrebuje uporabnik digitalno potrdilo, izdano s strani kvalificiranega overitelja (SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA ali AC NLB). Dostop pridobi na podlagi:
–    elektronske vloge za dostop do aplikacije eDosje, oddane v Varnostni shemi, in
–    pisnega zahtevka za aktivacijo uporabnikov v sistemu eDosje.
Navodila za oddajo vloge v Varnostni shemi, zahtevek za aktivacijo uporabnikov v aplikaciji e-Dosje in navodilo za uporabo aplikacije eDosje so dostopni tu

* Podatki o obstoju izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 so v evidenci zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti razvidni 5. dan po poteku presečnega datuma (tj. 5 dni po poteku roka za oddajo ponudb). Poizvedbe o tem izključitvenem razlogu pred potekom 5-dnevnega roka so preuranjene.
** Za namen preveritve ponudbe v postopku javnega naročanja se evidenca prekrškov na področju delovnih razmerij ne povezuje z aplikacijo eDosje.